Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, December 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉ JA.J¯ï.¹.  ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦gÁå¢ drAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ  «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-PÉ.-378, ZÁ¹ì £ÀA. 1203J¥sï177433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥À¤AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr  ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÁ£Éà ¹Ìqï DV  ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ aQvÉìUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 3-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV  EzÀÝ  ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¦.J¸ï.L.  PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÉúÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ©£Áß¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQÃgÀ¸Á ¨ÉÃ¥Áj E§âgÀÄ ¸ÉÃj JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ »gÉêÀiÁåUÉÃj-ªÀÄÄzÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/eÉ.7841 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀÄ®VUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà zÀĪÀÄw, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ZËqÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÄgÀzÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß £À£Àß°è MwÛ ElÄÖ £À£Àß°èzÀÝ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß°èzÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß J°è EqÀÄvÉÛÃ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¤A¨ÉºÀtÚ£ÀÄß vÉÆÃj¹ EzÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀÄ £ÁªÀÅ PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖzÀÄÝ, §¸ÀªÀAvÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸Àt©£À ºÀÄj¬ÄAzÀ £À£Àß PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj £Á£ÀÄ, PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ. 8000-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹ £À£Àß ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA. Q. gÀÆ. 1,08,000-00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï. vÀmÉÖ¥À½î ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008