Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, December 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉ JA.J¯ï.¹.  ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦gÁå¢ drAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ  «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-PÉ.-378, ZÁ¹ì £ÀA. 1203J¥sï177433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥À¤AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr  ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÁ£Éà ¹Ìqï DV  ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ aQvÉìUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 3-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV  EzÀÝ  ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¦.J¸ï.L.  PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÉúÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ©£Áß¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQÃgÀ¸Á ¨ÉÃ¥Áj E§âgÀÄ ¸ÉÃj JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ »gÉêÀiÁåUÉÃj-ªÀÄÄzÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/eÉ.7841 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀÄ®VUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà zÀĪÀÄw, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ZËqÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÄgÀzÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß £À£Àß°è MwÛ ElÄÖ £À£Àß°èzÀÝ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß°èzÀÝ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß J°è EqÀÄvÉÛÃ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¤A¨ÉºÀtÚ£ÀÄß vÉÆÃj¹ EzÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀÄ £ÁªÀÅ PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£ÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖzÀÄÝ, §¸ÀªÀAvÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸Àt©£À ºÀÄj¬ÄAzÀ £À£Àß PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj £Á£ÀÄ, PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ. 8000-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹ £À£Àß ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà C©âUÉÃj, ¸Á: vÀ¼ÀĪÀUÉÃj ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà §dAwæ ¸Á: ZÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA. Q. gÀÆ. 1,08,000-00 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï. vÀmÉÖ¥À½î ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008