Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, December 7, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012, PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. PÉÌ ¦.J¸ï.L oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ, dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä  §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ N.¹. ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1560=00 gÀÆ, UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/12 PÀ®A, 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§£À£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-2411 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀjºÁ¼À-¸ÉÆêÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀjºÁ¼À UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UËj¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ ¹ÌÃqï DV £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 197, 198, 420, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ ¹¦¹-385 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA.193/12 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀwÛ¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ü ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà ¹AzÉÆÃV ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 340/D PÉëÃvÀæzÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁr¹PÉÆlÖªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 268/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAeÁ£À© ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ Hj£À EvÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¥ÁèlUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/1839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄrØ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ lAlA ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀAeÁt©, PÀjAiÀĪÀé, £ÀÆgÀÄeÁ, ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2012 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZÀ. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÀÆUÁgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37J¯ï.-7392 PÀ¥ÀÄà §tÚ CA:Q: 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ [1] UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á §¸ÀªÁ [2] UÀuÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¯ï §¸ÀªÁ ¸Á: E§âgÀÆ UÀzÀUÀ-¨ÉÃlUÉÃj E§âgÀÆ ºÁ:ªÀ: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt F jÃw PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008