Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, December 7, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012, PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. PÉÌ ¦.J¸ï.L oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ, dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä  §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ N.¹. ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1560=00 gÀÆ, UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/12 PÀ®A, 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§£À£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-2411 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀjºÁ¼À-¸ÉÆêÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀjºÁ¼À UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UËj¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ ¹ÌÃqï DV £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ «ÄÃgÁ¸Á§¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 197, 198, 420, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ ¹¦¹-385 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA.193/12 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀwÛ¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ü ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà ¹AzÉÆÃV ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 340/D PÉëÃvÀæzÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁr¹PÉÆlÖªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 268/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAeÁ£À© ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ Hj£À EvÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¥ÁèlUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/1839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄrØ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ lAlA ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀAeÁt©, PÀjAiÀĪÀé, £ÀÆgÀÄeÁ, ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2012 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZÀ. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÀÆUÁgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37J¯ï.-7392 PÀ¥ÀÄà §tÚ CA:Q: 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ [1] UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á §¸ÀªÁ [2] UÀuÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¯ï §¸ÀªÁ ¸Á: E§âgÀÆ UÀzÀUÀ-¨ÉÃlUÉÃj E§âgÀÆ ºÁ:ªÀ: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt F jÃw PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008