Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, December 2, 2012

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.222/2012 PÀ®A 447, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw.«±ÀéPÀªÀÄð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ §ÄzÀÄ«£À PÀqÉUÉ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ AiÀiÁPÉ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á ¢£Á ¤ªÀÄÄÝ EzÁ DAiÀÄÄÛ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ«PÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw zÁåªÀĪÀé AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀtð FPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÉãÀÄ CqÀØ PÉüÁPÀ §A¢¢ ¸ÀƼÉà CAvÀ PÉʬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ PÁgÀt vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ ªÉÄïÁÌtÂùzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.25/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ CgÀ½ºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃV «zÀÄåvï ¥ÀA¥À¸Émï ZÁ®£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.45/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

»mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°è UÀ«AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8011 mÉæîgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ mÉæîgÀ »AzÉ 7-8 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ClªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæîgÀ »A¢£À ¨ÁV®Ä PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÉUÉzÁUÀ ¨ÁV®Ä PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÁjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀ±Àð£À FvÀ£ÀÄ ºÁgÀ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV vÀ¯ÉPɼÀUÁV ©zÀÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.101/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: CªÀÄgÀUÀnÖ, C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr £ÀA: PÉJ-26/J-192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀUÀnÖ¬ÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁvÁæ¼À PÁæ¸ï zÁn CzsÀð QÃ. «ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-26/9021 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀqɬÄAzÀ PÁvÀæ¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆÃqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ CrªÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.43/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ 60 ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï »AzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.35-JZï 9221 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A.448,323.324.504.506(2) ¸À»vÀ 34 L¦.¹.

¢£ÁAPÀ:01-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA,J¯ï,¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÁ¼À¥Àà¤UÉ «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®èt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆÃ¥À[EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §rªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2011 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë FqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¥Áæt £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠧®vÉÆqÉUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²¯Áà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ²æà ªÀ¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥Àæw¢£À £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ, C®èzÉà "£À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃPÁV®è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ" CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, £ÀªÀÄä CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ªÀÄrªÁ¼À eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ"É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ 2-3 ¸À® w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀiÁw£ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼Á ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr "EªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß F ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁÛ¼À, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀ ºÁQæ F ¨ÉƸÀÄrUÉ "É CAvÁ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É £Á£ÀÄ E®èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÁ" CAvÁ C£Àß®Ä £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ "£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀwà K£À¯Éà ¨ÉƸÀÄr" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ £À£ÀUÉ "ªÀÄvÉÛ F ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÁ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÉÆA¢UÉ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.183/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 143,323,504,355,354 ¸À»vÁ 149 L¦¹

¢: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °Ã¯ÁªÀw vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÁ½, ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀgÀ £Á¬ÄAiÀÄÄ ºÉùUÉ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀÆr ¤£Éß £ÀªÀÄä £Á¬Ä ºÉùUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¬Ä ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀgÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÁªÀnUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008