Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, December 2, 2012

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.222/2012 PÀ®A 447, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw.«±ÀéPÀªÀÄð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ §ÄzÀÄ«£À PÀqÉUÉ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ AiÀiÁPÉ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á ¢£Á ¤ªÀÄÄÝ EzÁ DAiÀÄÄÛ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ«PÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw zÁåªÀĪÀé AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀtð FPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÉãÀÄ CqÀØ PÉüÁPÀ §A¢¢ ¸ÀƼÉà CAvÀ PÉʬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ PÁgÀt vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ ªÉÄïÁÌtÂùzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.25/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ CgÀ½ºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃV «zÀÄåvï ¥ÀA¥À¸Émï ZÁ®£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.45/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

»mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°è UÀ«AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8011 mÉæîgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ mÉæîgÀ »AzÉ 7-8 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ClªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæîgÀ »A¢£À ¨ÁV®Ä PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÉUÉzÁUÀ ¨ÁV®Ä PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÁjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀ±Àð£À FvÀ£ÀÄ ºÁgÀ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV vÀ¯ÉPɼÀUÁV ©zÀÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.101/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: CªÀÄgÀUÀnÖ, C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr £ÀA: PÉJ-26/J-192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀUÀnÖ¬ÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁvÁæ¼À PÁæ¸ï zÁn CzsÀð QÃ. «ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-26/9021 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀqɬÄAzÀ PÁvÀæ¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆÃqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ CrªÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.43/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ 60 ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï »AzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.35-JZï 9221 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A.448,323.324.504.506(2) ¸À»vÀ 34 L¦.¹.

¢£ÁAPÀ:01-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA,J¯ï,¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÁ¼À¥Àà¤UÉ «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®èt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆÃ¥À[EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §rªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2011 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë FqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¥Áæt £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠧®vÉÆqÉUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²¯Áà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ²æà ªÀ¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥Àæw¢£À £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ, C®èzÉà "£À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃPÁV®è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ" CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, £ÀªÀÄä CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ªÀÄrªÁ¼À eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ"É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ 2-3 ¸À® w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀiÁw£ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼Á ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr "EªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß F ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁÛ¼À, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀ ºÁQæ F ¨ÉƸÀÄrUÉ "É CAvÁ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É £Á£ÀÄ E®èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÁ" CAvÁ C£Àß®Ä £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ "£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀwà K£À¯Éà ¨ÉƸÀÄr" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ £À£ÀUÉ "ªÀÄvÉÛ F ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÁ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÉÆA¢UÉ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.183/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 143,323,504,355,354 ¸À»vÁ 149 L¦¹

¢: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °Ã¯ÁªÀw vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÁ½, ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀgÀ £Á¬ÄAiÀÄÄ ºÉùUÉ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀÆr ¤£Éß £ÀªÀÄä £Á¬Ä ºÉùUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¬Ä ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀgÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÁªÀnUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008