Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 10, 2014PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 89/2014 PÀ®A 279 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 10-03-2014 gÀAzÀÄ  00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆÃlzÀ ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð eÁ: §tfUÀ G: r/¹ ¨ÁåqÀÓ £ÀA : 1247 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 09-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä §¸ï ZÁ®PÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÀªÀÄä PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA : PÉ.J- 34 /J¥sï- 917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ N¥À£ï mÉæîgï ¯Áj £ÀA : J.¦- 16 / nr- 1279 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄA¢¥À¹AUï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ  dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ:09-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀªÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É½UÉÎ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ PÀªÀ®Ægï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä UÁæªÀÄzÀ°è EzÉà jÃw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀgÀ¥sÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 09-03-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÉüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 02-09-2011 gÀAzÀÄ gËr²Ãmï£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ®Æ ªÀÄÄUÀÝd£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼À°è ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÀ£Éß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀð¤PÀ ¤ªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ dgÀÄUÀ°zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ½UÉ ªÀåwjÃPÀÛªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÀ£Éß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ¥ÀgÀ ¤AvÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ¥ÁnðUÉ «gÉÆÃzsÀªÁV d£ÀgÀ°è vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤Ãr d£ÀgÀ°è ¥Ánð ¥ÁnðAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÀÄnÖ¹ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À ºÉÀaѹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥Àðr¹ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ±ÁAw PÀzÀr C±ÁAvÀvÉ £É®¹, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛAiÀÄ £ÀµÀ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008