Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 10, 2014PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 89/2014 PÀ®A 279 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 10-03-2014 gÀAzÀÄ  00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆÃlzÀ ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð eÁ: §tfUÀ G: r/¹ ¨ÁåqÀÓ £ÀA : 1247 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 09-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä §¸ï ZÁ®PÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÀªÀÄä PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA : PÉ.J- 34 /J¥sï- 917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ N¥À£ï mÉæîgï ¯Áj £ÀA : J.¦- 16 / nr- 1279 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄA¢¥À¹AUï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ  dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ:09-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀªÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É½UÉÎ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ PÀªÀ®Ægï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä UÁæªÀÄzÀ°è EzÉà jÃw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀgÀ¥sÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 09-03-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÉüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 02-09-2011 gÀAzÀÄ gËr²Ãmï£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ®Æ ªÀÄÄUÀÝd£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼À°è ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÀ£Éß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀð¤PÀ ¤ªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ dgÀÄUÀ°zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ½UÉ ªÀåwjÃPÀÛªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÀ£Éß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ¥ÀgÀ ¤AvÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ¥ÁnðUÉ «gÉÆÃzsÀªÁV d£ÀgÀ°è vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤Ãr d£ÀgÀ°è ¥Ánð ¥ÁnðAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÀÄnÖ¹ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À ºÉÀaѹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥Àðr¹ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ±ÁAw PÀzÀr C±ÁAvÀvÉ £É®¹, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛAiÀÄ £ÀµÀ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008