Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 11, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A- 110 (E) & (G)   CRPC
¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«gÀĪÀ gËr²ÃmïzÁgÀgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À 2] ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀ½îPÉÃj   3] FgÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÁå¢UÀÄA¦ EªÀgÀÄ ºÁdjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gËr d£ÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ    FUÀ ¸ÀzsÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃAiÉÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ gËr²ÃmïzÁgÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Ààà£ÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2014 PÀ®A: 110(E) & (f)  ¹Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014 PÀ®A- 110 (E) & (G)   CRPC
¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀ®PÀ§Ar UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«gÀĪÀ gËr²ÃmïzÁgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CgÀ¼À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar EªÀgÀÄ ºÁdjgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gËrAiÀÄÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    FUÀ ¸ÀzsÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃAiÉÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ gËr²ÃmïzÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2014 PÀ®A: 110(E) & (f)  ¹Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008