Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 11, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A- 110 (E) & (G)   CRPC
¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«gÀĪÀ gËr²ÃmïzÁgÀgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À 2] ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀ½îPÉÃj   3] FgÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÁå¢UÀÄA¦ EªÀgÀÄ ºÁdjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gËr d£ÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ    FUÀ ¸ÀzsÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃAiÉÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ gËr²ÃmïzÁgÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Ààà£ÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2014 PÀ®A: 110(E) & (f)  ¹Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014 PÀ®A- 110 (E) & (G)   CRPC
¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀ®PÀ§Ar UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«gÀĪÀ gËr²ÃmïzÁgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CgÀ¼À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar EªÀgÀÄ ºÁdjgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gËrAiÀÄÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    FUÀ ¸ÀzsÀå 2014 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃAiÉÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ gËr²ÃmïzÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2014 PÀ®A: 110(E) & (f)  ¹Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008