Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, March 5, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014  PÀ®A 279 338  L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ Dgï.PÉ. D¸ÀàvÉæ §¼Áîj¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ JA.J¯ï. ¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹-134 gÀªÀgÀ£ÀÄß §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï EAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À »rzÁUÀ CªÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-aPÀÌ-ªÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ-36/4581 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÄʧƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÀÄ n¥Ààj£À°èzÀÝ ZÉ°èAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §zÀÄ«£À°è ºÁPÀĪÀAvÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁrzÀ PÀÆV ºÉýzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¯ÉPÀ̹zÉà eÉÆÃgÁV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¥ÁzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£ÉUÉ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£É PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.26/14 PÀ®A 279 338 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2014 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ
ದಿ:04-03-2014 ರಂದು 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ಇಕ್ಬಾಲಪಾಷಾ ಸ್ಟೇಶನ್ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ:01-03-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫೈರೋಜ ಬೇಗಂ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಯಮನೂರಪ್ಪ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಮಗಳು ಆಯಿಷಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2014 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 61/2014 PÀ®A 78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ :04-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ  oÁzÀuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ¥ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉظÁ§  UÀ§ÆâgÀ ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-345=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/14 PÀ®A:279.337,338,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼À, ZÉ£ÀߥÀà ºÀÄqÉÃzÀ, ªÀĽAiÀÄ¥Àà ©dPÀ¯ï £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ vÀªÀÄÆäj£À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀeÉÃAwæ FvÀ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉJ-37/J-3433 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀĵÀÖV-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ-05/JA.f-7720 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁA. mÁA. ªÁºÀ£ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ mÁA. mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ  ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±Àgt¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á.°AUÀ£À§Ar FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨ÁzsÉUÀ½AzÀ ¢£À gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008