Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, March 5, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014  PÀ®A 279 338  L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ Dgï.PÉ. D¸ÀàvÉæ §¼Áîj¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ JA.J¯ï. ¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹-134 gÀªÀgÀ£ÀÄß §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï EAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À »rzÁUÀ CªÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-aPÀÌ-ªÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ-36/4581 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÄʧƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÀÄ n¥Ààj£À°èzÀÝ ZÉ°èAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §zÀÄ«£À°è ºÁPÀĪÀAvÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁrzÀ PÀÆV ºÉýzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¯ÉPÀ̹zÉà eÉÆÃgÁV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¥ÁzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£ÉUÉ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£É PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.26/14 PÀ®A 279 338 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2014 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ
ದಿ:04-03-2014 ರಂದು 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ಇಕ್ಬಾಲಪಾಷಾ ಸ್ಟೇಶನ್ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ:01-03-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫೈರೋಜ ಬೇಗಂ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಯಮನೂರಪ್ಪ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಮಗಳು ಆಯಿಷಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2014 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 61/2014 PÀ®A 78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ :04-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ  oÁzÀuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ¥ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉظÁ§  UÀ§ÆâgÀ ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-345=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/14 PÀ®A:279.337,338,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼À, ZÉ£ÀߥÀà ºÀÄqÉÃzÀ, ªÀĽAiÀÄ¥Àà ©dPÀ¯ï £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ vÀªÀÄÆäj£À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀeÉÃAwæ FvÀ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉJ-37/J-3433 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀĵÀÖV-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ-05/JA.f-7720 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁA. mÁA. ªÁºÀ£ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ mÁA. mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ  ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±Àgt¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á.°AUÀ£À§Ar FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨ÁzsÉUÀ½AzÀ ¢£À gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008