Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, March 5, 20142014 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV EA¢¤AzÀ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀr ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ 4 vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è MlÄÖ 10 C§PÁj vÁvÁÌ°PÀ ZÉPï¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈføÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÉPï¥ÉÆøïÖUÀ½UÉ 1 ²¥sïÖ£À°è vÀ¯Á 2 ¹«¯ï ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ 1 r.J.Dgï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ (±À¸ÀÛçzÉÆA¢UÉ) EgÀĪÀAvÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁr ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼À°è EA¢¤AzÀ¯Éà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ.

PÀæ ¸ÀA.
ZÉPï¥ÉÆøïÖ
oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ
1
ªÀÄÆ£ï¯ÉÊmï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ
2
¨É¼ÀUÀnÖ
C¼ÀªÀAr oÁuÉ
3
PÁåzÀUÀÄ¥Àà PÁæ¸ï
PÀĵÀÖV oÁuÉ
4
ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À
ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ
5
¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
6
§¤ßPÉÆ¥Àà
PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ
7
aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ©æqïÓ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
8
ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï
PÁgÀlV oÁuÉ
9
§Ar PÁæ¸ï
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
10
Q¯ÁgÀºÀnÖ
vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008