Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, March 5, 20142014 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV EA¢¤AzÀ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀåªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀr ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ 4 vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è MlÄÖ 10 C§PÁj vÁvÁÌ°PÀ ZÉPï¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈføÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÉPï¥ÉÆøïÖUÀ½UÉ 1 ²¥sïÖ£À°è vÀ¯Á 2 ¹«¯ï ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ 1 r.J.Dgï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ (±À¸ÀÛçzÉÆA¢UÉ) EgÀĪÀAvÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁr ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼À°è EA¢¤AzÀ¯Éà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ.

PÀæ ¸ÀA.
ZÉPï¥ÉÆøïÖ
oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ
1
ªÀÄÆ£ï¯ÉÊmï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ
2
¨É¼ÀUÀnÖ
C¼ÀªÀAr oÁuÉ
3
PÁåzÀUÀÄ¥Àà PÁæ¸ï
PÀĵÀÖV oÁuÉ
4
ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À
ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ
5
¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
6
§¤ßPÉÆ¥Àà
PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ
7
aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ©æqïÓ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
8
ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï
PÁgÀlV oÁuÉ
9
§Ar PÁæ¸ï
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ
10
Q¯ÁgÀºÀnÖ
vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008