Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 6, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 05-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 2] ±ÀAPÀæ¥Àà  UÀ¢Ý 3] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 4] ±ÁgÀzÁ UÀ¢Ý ¸Á: J®ègÀÆ ªÀiÁlgÀAV J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà vÀA¨ÁPÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlgÀAV eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ PÀrzÀÄ PÀ®Äè ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ E°è vÀgÀ PÀrAiÀĨÉÃr ¤ªÀÄä eÁUÀzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÌýî CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÉ. DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ¢Ý PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA. 02/2014 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ:
¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á®ªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À ªÀAiÀiÁÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äQ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MazÀÄ ºÉÆnÖ£À §t« ªÀÄvÀÄÛ MazÀÄ ªÉÄë£À §t«UÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆüÀ ºÁUÀÆ ¸ÀeÉÓ ªÉÄêÀÅ ¸ÉÃj 8 mÁåçPÀÖgï ªÉÄêÀÅ ºÁUÀÆ G½î, vÉÆUÀj ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÉÆlÄÖ ¸ÉÃj 2 mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ï DVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 51,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà   ¹.ºÉZï.¹-11 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008