Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 6, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 05-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 2] ±ÀAPÀæ¥Àà  UÀ¢Ý 3] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 4] ±ÁgÀzÁ UÀ¢Ý ¸Á: J®ègÀÆ ªÀiÁlgÀAV J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà vÀA¨ÁPÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlgÀAV eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ PÀrzÀÄ PÀ®Äè ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ E°è vÀgÀ PÀrAiÀĨÉÃr ¤ªÀÄä eÁUÀzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÌýî CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÉ. DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ¢Ý PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA. 02/2014 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ:
¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á®ªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À ªÀAiÀiÁÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äQ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MazÀÄ ºÉÆnÖ£À §t« ªÀÄvÀÄÛ MazÀÄ ªÉÄë£À §t«UÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆüÀ ºÁUÀÆ ¸ÀeÉÓ ªÉÄêÀÅ ¸ÉÃj 8 mÁåçPÀÖgï ªÉÄêÀÅ ºÁUÀÆ G½î, vÉÆUÀj ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÉÆlÄÖ ¸ÉÃj 2 mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ï DVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 51,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà   ¹.ºÉZï.¹-11 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008