Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 7, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 24/2014 PÀ®A 78 [3] PÉ AiÀÄPïÖ   
¢£ÁAPÀ:-06.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãÀ §eÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ  N/¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆævÀ ¤AzÀ  N¹ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 715/- MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß MAzÀÄ N¹ ¥ÀnÖ, d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ£ï §ÄQÌAiÀiÁzÀÀ DgÉÆæ £ÀA 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj N,¹ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥ÉãÀ, N¹ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ CgÉÆæüvÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.
¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 25/2014 PÀ®A 78 [3] PÉ AiÀÄPïÖ   
¢£ÁAPÀ:-06-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ GZÀÑ®PÀÄAmÁ w¥Àà£Á¼À gÀ¸ÉÛ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ  ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ D. £ÀA 1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ E£ÉÆßýzÀ D. £ÀA 2 jAzÀ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ D, £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ E¸Ààmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÀÌ ºÀaÑzÀ ºÀt 300/- gÀÆ F jÃw MlÄÖ 1400 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß , MAzÀÄ ºÀ¼É UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2014 PÀ®A 279, 336 L¦¹
¢£ÁAPÀ:- 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVAiÀĪÀgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï£À°è ¦.¹ 228 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÉÎ ªÀÄzÁåºÁß 03-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-21/ JPïë-4447 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀA¢ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt ªÉîUÀlÄÖgÀÆ ªÀAiÀiÁ:-30 ªÀµÀð eÁ: ZËzÀj G: J¦ -21 JPï- 4447gÀ ZÁ®PÀ ¸Á. ¨ÉÃxÀªÀiïZÁ¯Áð f¯Áè: PÀ£ÀÆð®Ä (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ GzÉÙñÀ¢AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 69/2014 PÀ®A 143,147,341,323 504,506  R/w 149  L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ zÉêÀtÚ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Ààà §rUÉÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. F½UÀ£ÀÆgÀÄ d«Ää£À°èAiÀÄ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§¢¹zÀAvÉ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014. PÀ®A: 420 gÉ/« 34 L¦¹ 
ದಿನಾಂಕ: 06-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಸಿ- 315 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 73/14 ದಿನಾಂಕ: 01-03-2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು  ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿ3 ಲೈಪ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ[ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್] ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಂದ 50000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಟುಗಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 55/2014 ಕಲಂ: 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014. PÀ®A: 420 gÉ/« 34 L¦¹ 
ದಿನಾಂಕ: 06/03/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಸಿ-315 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 74/2014 ದಿನಾಂಕ: 03/03/2014 ನೇದ್ದರ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೇಂದರೆ, ವಿ3 ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ: 03 ನೇದ್ದವರು Own Your Property ಎಂಬ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ 50000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿಗುಣ 100000/- ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಣದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನೀಡುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಕೀಮಿನ ಅವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಹ ಹಂಚಿಕೆಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಏಜೆಂಟರಿಗೆ [ಆರೋಪಿ ನಂ: 03] ನೇದ್ದರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಹಣ ನೀಡದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 56/2014 ಕಲಂ: 420,506,ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA, 37/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹
ದಿನಾಂಕ. 06-03-2014 ರಂದು 4-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋ.ಸೈ.ನಂ. ಕೆ.ಎ.27/ಹೆಚ್.9240 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಿಣಿಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಮೋ.ಸೈ.ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಹೊಸಪೇಟ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್.ಹೆಚ್. 63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕನಕಾಪುರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋ.ಸೈ ತಿರುಗಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬರುವ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/ವಿ.7864 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಾದ ಅನ್ವರಬಾಷಾ ಮತ್ತು ಅಮರಜೀತ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/14 ಕಲಂ: 32,34  ಕೆ.. ಆಕ್ಟ
ದಿನಾಂಕ: 06-03-2014 ರಂದು 16-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ . ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ, ಪಿ.. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಒಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 14-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ  ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. (ಎಕ್ಸ,ಎಲ್, ಸೂಪರ್) ಕೆ.-37/ಜೆ-94 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಿದ 48 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ 180 ಎಂ.ಎಲ್. ಮದ್ಯ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 01] ಬಿ.ಪಿ.ಖಾಜಾ @ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಬಷೀರ್ ಸಾಬ ವಯಾ: 51 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕಾಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ದೇವಾಂಗ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ, 02] ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ವಯಾ: 56 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂಧ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಂಧ 01) ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯ 48 ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನಷ್ಟು ಮಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಕಿ.ರೂ.    2318-40 ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಹೆಚ್. ಅಂತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸೀಲ್ನಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ 14-30 ಪಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 15-30 ಪಿ.ಎಂ. ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/14 ಕಲಂ: 32,34  ಕೆ.. ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008