Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 8, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 38/2014 PÀ®A 279 L¦¹
ದಿನಾಂಕ. 07-03-2014 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಆರೊಪಿ ಚಾಲಕ ಮೌನೇಶ ಇವರು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ.02/1260 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾರಟಗಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಣಿಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೌನೇಶನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಗಾಲಿ ಬಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿನರ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯವಗೈರೆ ಆಗಿವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014  PÀ®A 110 (E) & (f) ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 07/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÁæ¸ï §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2014  PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹
ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ PÀÄrvÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008