Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, June 30, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ 30-06-2014 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà Dr£À, ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À, EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ DgÉÆæ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr, ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð, ¸Á.vÀĪÀÄgÀUÀÄ¢Ý, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-02/JZï.n.-5700 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ UËqÀ vÀAzÉ ¥sÀsQÃgÀ UËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.35ªÀµÀð, ªÁ°äQ, ¸Á.aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁn ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ UËqÀ ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀĪÀÄn ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ  108 CA§Äå¯É£ïì zÀ°è E¯ÁdPÁÌÌV E°èUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀqÁzÀ ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ,  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà £ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÁ¸ÀUÀ¯ï-ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/qÀ§Æè-5680 gÀ°è »AzÉ gÀ«ÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉƼÉUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ M«ÄäAMzÀªÉÄä¯É £Á¬Ä CqÀاA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ »AzÉ PÀĽvÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ §¼Áîj SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/qÀ§Æè-5680 gÀ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : CqÀ«¨sÁ« zÉÆqÀØ vÁAqÁ  FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
ದಿನಾಂಕ 29-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ದಿಂದ ಬಸಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಎಫ್‌-453 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಬಸ್‌ನ ಬಲಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ಗುಡದಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್‌ನ ಬಲಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಾಲಿಯು ಏಕಾಏಕಿ  ಬರ್ಸ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗಾಲಿಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತಿರುವ  ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡು ಕಿತ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:
¢£ÀAPÀ:29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr, ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÀgÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¨Áwäà w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, C°è WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ 12-30 ¦JA¢AzÀ 1-15 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ »gÉÆà EUÉßÃlgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 qÀ§Æèöå-1947 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¸À«ÄÃ¥À 2£Éà ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 11-45 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ;35 J;8076 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊQ£À §®§¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ qÁåµï ºÉÆqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹, ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ JqÀQ£À ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »A¢£À UÁ°UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸ÀRAqÀ, vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.
5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2014 PÀ®A. 41(1), 109 ¹.Dgï.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ  ¦¹ 109 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¦¹ 120 E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¸ï.ºÉZï.N gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ «ÄnÖPÉÃj, ¤«Äðw PÉÃAzÀæ, PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, UÀ«ªÀÄoÀ KjAiÀiÁ PÀqÉUÀ¼À°è wgÀÄUÁr £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÁåmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 09-45 UÀAmÉUÉ £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ ©¸ÀgÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ, ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£Á «zsÀªÁV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÁªÀ¯Á¸Á§ PÁAiÀÄUÀrØ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀªÀÄ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥À|ðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß  ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.
6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁ£ÀÄlV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.PÁmÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ. ©.© £ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üüAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üLDð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨ÁrUÉ ªÁ¹¸ÀĪÀ ©.© £ÀUÀgÀzÀ bÀvÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »gÉÆà ¸Àè÷àAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/qÀ§Æè-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ  £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉƬÄÝgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ EªÀgÉUÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gï MBLHA10AMDHJ65158 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA§gï HA10EJDHJ01267 EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008