Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, September 6, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2014 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿನಾಂಕ 05-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಿ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸಾಗರ ಪೆಟ್ರೊಲ ಬಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ37 ಎಲ್- 8259 ನೇದ್ದರಹಿಂದೆ ವೈ ಭಾಸ್ಕರ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ಜೊರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂಬದಿಯ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರಾವ್ ಇವರಿ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ 279 337 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
2) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 104/2014 ಕಲಂ. 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ 05-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄjvÉð, ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁw UÀAUÁªÀÄvÀÜgÀÄ G : MPÀÄÌvÀ£À ¸Á : PÀ£ÀPÀVj  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¸À MAzÉà PÀÄ®¸ÀÜgÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ E§âgÀ £ÀqÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »A¢£À D¹Û ¸ÀA§AzsÀ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008