Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 20, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 287/2014 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ:- 19/10/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ºÉÃgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.  EAzÀÄ ¢:- 19-10-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°è DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀæªÀÄä PÁåA¥ï E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ.  C®èzÉà PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ.  DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì £ÀA§gï: PÉ.J-37/ «-8729 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ gÁPÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
2) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 189/2014 ಕಲಂ. 379, 324  ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ 19.10.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:10 ¤«ÄµÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲zÀÝ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà qÉAUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ZÀ£Áå£ÀzÉÆrØ vÁ: aPÉÆÌÃr f: ¨É¼ÀUÁ« vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ «Ä¯ÉäAiÀÄA PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß PÀÄj zÉÆrØUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀĨÁ¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ MUÉzÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠣ɮPÉÌ ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 23 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C.Q 1 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 240/2014 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ 19-10-2014 ರಂದು 14-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ದಿ:ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ಎರನೇನಿ ವಯ 31 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ, ಉ:ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಸೂಪರವೈಜರ್ ಸಾ: ಪನ್ನಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾರಟಗಿ ತಾ:- ಗಂಗಾವತಿ ರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಧುಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ವಯ 36 ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 06-10-2014 ರಂದು ಕಾರಟಗಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ರವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 08-10-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧುಕೃಷ್ಣ ಇತನು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾರಟಗಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಕಾರಟಗಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.  240/14 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008