Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, February 21, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 43/2015 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
¢£ÁAPÀ:- 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.¹. 91, 129, 160, 323 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¹AUÀ£Á¼ÀzÀ HgÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ  d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ªÉÆû¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥ÉÃ¥Àgï PÀAmÁæPÀÖgï ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1130/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: CA©UÉÃgÀ G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À JA¨ÁvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 jAzÀ 4:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/2015 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
¢£ÁAPÀ:- 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¹AUÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.¹. 91, 129, 160, 323 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AUÀ£Á¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï PÁæ¸ï¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ  d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: §°d G: ZÀºÁ CAUÀr ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 940/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À JA¨ÁvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 5:00 jAzÀ 6:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2015  ಕಲಂ 279, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ: 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ©üêÀÄtÚ ¹.ºÉZï.¹.116 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ C¼ÀªÀAr ªÉÄÊ£À½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ§â¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J. 26 J¯ï-1540 §eÁeï C¥Áàa ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn E®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J. 26 J¯ï-1540 §eÁeï ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ M§â ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ Q« ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÈvÀ£À eÉé£À°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï PÁ¯ï rmÉïï£ïì £À°èzÀÝ £ÀA. 9980836669 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀgÀ PÉÆmÉæñÀ ¥ÉÆÃZÀUÀÄArAiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀt¹ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀÄ«£À±ÉnÖ G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: 7 ªÁqÀð ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä £ÁUÀªÉÃt vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: 7 ªÁqÀð ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉýzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀj £ÁUÀªÉÃt EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üjUÉ w½¹ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ £Á£ÀÄ §AzÀÄ  §AzÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁr ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀªÉÃt EªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀĤïï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
4)  ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 35/2015  ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.  

ದಿನಾಂಕ 20.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಫೀನಿಕ್ಸ ಪೆಟ್ರೋಲಬಂಕ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಸುಣಗಾರ ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.-35/ಆರ್-5988 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ತಮ್ಮ ಮಾರುತಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008