Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, February 25, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/2015 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
ದಿನಾಂಕ-24-02-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಟಗಿಯ ಇಂದಪೂರ  ರವರ ಗಿರಣಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾವಜನಿಕಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ರವಿ ತಂದಿ ಬಸವರಾಜ ಬತ್ತದ ಇತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1210-00 ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 38/2015 ಕಲಂ. 96(ಬಿ) & (ಸಿ) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :.

¢£ÁAPÀ: 24-02-2015 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 23-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÉPÀÖgï £ÀA: 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 gÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-02-2015 ¨É¼ÀV£À eÁªï 04-45 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ §¤ß PÀnÖ KjAiÀÄzÀ »A¢ ©Eqï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ©Ãmï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ »A¢ ©Eqï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è  vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀzÉà vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀعzÀÝ¥Àà ¨sÉÆë. ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À 2] «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ªÀÄoÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: UËAr PÉ®¸À E§âgÀÆ ¸Á: »gÉùAzÉÆÃV vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À. C®èzÉà gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C°èzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¨É¼ÀV£À eÁªï 05-30 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¨É¼ÀV£À eÁªï 6-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008