Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 9, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 12/2015 ಕಲಂ. 87 Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ 08-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æà £ÁUÉgÉrØ ¦.L.r.¹.Dgï.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ aPÀÌ-ªÀiÁ¢£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §eÁgÀ ªÀAiÀÄ:40 ¸Á:PÀ£ÀPÀVj 2) gÁeÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ:33 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:PÀ£ÀPÀVj 3) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:30 ¸Á: PÀ£ÀPÀVj 4) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:30, ¸Á:PÀ£ÀPÀVj 5) ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:33 ¸Á:PÀ£ÀPÀVj      zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°¯Éà ªÉÄÃ¯É E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.L.r.¹.Dgï.©. WÀlPÀ, ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L, PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. gÀÆ.1,01,500=00 ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 16 ªÉÆ.¸ÉÊ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 28/2015 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
¢£ÁAPÀ 08-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ8.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É  D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉzÉÆqÀØ¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ, 25ªÀªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄ G: ªÉÆÃmÁgÀ j¥ÉÃj  ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À,  FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ F¢£À vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà CAUÀr E§âgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÉ.J37/Ef 4636 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉ £ÁUÀgÁ¼À¢AzÀ  PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄgÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÉúÀ¼Àî zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ , JzÀÄgÀÄUÀ qɬÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¬Ä£ÀƪÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 37/JA 5478 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ºÉ¨ÁâgÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
3) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/2015 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:

ಇಂದು  ದಿನಾಂಕ : 08-03-2015 ರಂದು 00=30  ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ  ಬಸವರಾಜ ತಂದಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಾವಿ ವಯಾ- 32 ವರ್ಷ ಜಾ- ಲಿಂಗಾಯತ ಉ- ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ- ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾ- ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ- ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಕಾರಟಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ,  ದಿನಾಂಕ : 7-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಎಸ್. ಜಡೇಶಗೌಡ  ತಂದಿ ಸೋಮರಡ್ಡಿಗೌಡ ವಯಾ- 32 ವರ್ಷ ಜಾ- ಲಿಂಗಾಯತ   ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆ.ಎ-34 / ಇ.ಬಿ-4956 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ- ಉತ್ತನೂರ ತಾ- ಶಿರಗುಪ್ಪಾ ಜಿ- ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಕಾರಟಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಹತ್ತಿರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ- ಕೆ.ಎ- 16 / ಎ- 7277 ನೇದ್ದರ  ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಎಸ್. ಜಡೇಶಗೌಡ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈಗೆ ರಕ್ತಘಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಈ ಘಟನೆಗೆ  ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಎಸ್. ಜಡೇಶಗೌಡ ಇತನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008