Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 14, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 157/2015  ಕಲಂ 78(3) Karnataka Police Act.
ದಿನಾಂಕ: 13-08-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎ.ಎಸ್.ಐ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ: 13-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಟಾಂಗಾಕೂಟದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ಸಾದೀಕ ತಂದೆ ಮಹಮದ ಜಾಫರ ಆಧೋನಿ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅತ್ತಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಈತನು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟ 1-00 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-00 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸಾದೀಕ ತಂದೆ ಮಹಮದ ಜಾಫರ ಆಧೋನಿ ಇತನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇತನಿಂದ 1] 1010=00 ರೂ. ನಗದು ಹಣ. 2] ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲಾ. 3] ಒಂದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಫಿರ್ಯದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
2) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 182/2015  ಕಲಂ 87 Karnataka Police Act.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀ×V ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt 8760=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃmï-dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-63, ¦.¹-161, 124, 08, 105, 109, 116 & 344 fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹-38 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV gÉÃqï ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt 8760=00, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 259/2015  ಕಲಂ 78(3) Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ:- 13-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà  ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ  ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. “ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 13-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ   PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹. £ÀA: 29 ¦.¹. 361, 323 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MAzÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÉÆøÀzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 6:30 jAzÀ 7:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(iii) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.” CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2015 PÀ®A 78(iii) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
4) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 203/2015  ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ :.
ದಿ:13-08-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ: ಚಳ್ಳಾರಿ. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೇ, ದಿ:07-08-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹನುಮಂತ ಯಲಿಬೆಂಚಿ ಸಾ: ಚಳ್ಳಾರಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-37/ಎಸ್-0768 ನೆದ್ದನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಮರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಖುಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತತ್ವದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಇಂದು ದಿ:13-08-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-05 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹನುಮಂತ ಯಲಿಬೆಂಚಿ ಸಾ: ಚಳ್ಳಾರಿ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹನುಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಹನುಮಂತ ಯಲಿಬೆಂಚಿ ಸಾ: ಚಳ್ಳಾರಿ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ.


0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008