Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 20, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 264/2015 ಕಲಂ. 78(3) Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ:- 19-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ  ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ²æà £ÀAdÄAqÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹. £ÀA: 115 ¦.¹. 129, 160, 323 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ²æà £ÀAdÄAqÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÉÆøÀzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð, §¸Á¥ÀlÖt. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,020/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄåzï f¯Á¤ ¸Á: zÁ¸À£Á¼À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 6:00 jAzÀ 7:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(iii) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/2015 PÀ®A 78(iii) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
2) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.92/2015 ಕಲಂ  379, 341, 353, 323,332, 504, 506  R /W 34 IPC And 42 K.M.M.C. Rule 1994 & 4(1)(A) M.M.R.D. Act -1957 
¢£ÁAPÀ.19-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹-132 ¦.¹-106, 137 gÀªÀgÀÄ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà CAUÀr gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr¢ÝÃgÁ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ ºÁUÁzÀgÉ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr, mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqɬÄrzÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¦.¹-106 gÀªÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ d§gÀzÀ¸ÀÛ¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀgÉUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
3) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 143/2015  ಕಲಂ 341, 353, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. &3 (01)(10)  ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989.
ದಿನಾಂಕ 19-08-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ನಾಯ್ಕ್ ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಮಾಣಿ ಉ: ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸಂ. 119 ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 19-08-2015 ರಂದು 5-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈನರ್ ಹುಡುಗನಾದ ತೌಫಿಕ್ ಉಮರ ಇತನು ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಹೊಂಡ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-02/ಇಟಿ-4780 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ 341 ರವರು ವಾಹನದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು,  ಸದರಿಯವನು  ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಪಿಸಿ 341 ರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ. 37/.ಎಕ್ಸ್-4840 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು,  ನಂತರ ಸಂಜೆ  5-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯದಿಯು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿ 341 ರವರು ಠಾಣೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೈನರ್ ಹುಡುಗನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಆರೋಪಿತರು ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ.25/ಝಡ್-7176 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಪಾನಗರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ ಸೂಳೇಮಗ ನಮ್ಮ ಹುಡಗನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಐತನಲೇ, ಪೊಲೀಸರ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಸೇಂಟಾ ಹರುಕೋತಿ ಹರುಕೋ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಇತನು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟನಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋ ನಾಯಕ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳೇನಲೇ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಸಿಪಿಸಿ 341 ರವರಿಗೂ ಎಲೇ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳ ಪೊಲೀಸರೇ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು  ಅಲ್ಲದೆ ಲೇ ಸೋಳೇಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/;15 ಕಲಂ. 341, 353, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3 (01) (10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008