Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 30, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 224/2015 ಕಲಂ. 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿ:30-08-2015 ರಂದು 03-30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಮಯ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೇ, ದಿ:29-08-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಶಾಸಕರು, ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಪರಶುರಾಮ ಚಿತ್ರಗಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಶುರಾಮ ಚಿತ್ರಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದಾ ಕಿನ್ನಾಳಗೆ ಹೋಗಿ      ಪರಶುರಾಮ ಚಿತ್ರಗಾರ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1998 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2004-05 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದ ತಾಲ್ಲುಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ. ಸಾ: ಕಿನ್ನಾಳ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ. ಮೇಲಿಂದ  ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.
2)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 164/2015 ಕಲಂ.  417, 419, 420 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
iªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV  zÀÆgÀÄ £ÀA J¯ï.n. £ÀA: 1359/15 ¢: 26-08-15 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è ¹éÃPÀÈvÀ UÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQ𹠤êÀÅ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÉÊ¥sï E£ÀÄìgÉ£Àì UÉ ZÀAzÁzÁgÀgÁzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è GavÀªÁV «ªÀiÁ ¥Á®¹ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á®¹AiÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ PÉêÀ® 5 PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀgÉ 6£Éà ªÀµÀðPÉÌ ¤ªÀÄUÉ ºÀt qÀ§¯ï ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqsÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀwUÉ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀĪÀµÉÖ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ D«ÄñÀ vÉÆÃj¹ ¢: 29-04-2013 gÀAzÀÄ 5,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¢: 08-05-2013 gÀAzÀÄ 15,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀjAzÀ ¥ÁªÀw¹PÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: ¦æ«ÄAiÀĪÀiï ºÀt vÀÄA§ÄªÀAvÉ £ÉÆÃnÃ¸ï ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¯ÉÊ¥sï E£ÀÄìgÉ£Àì UÉ ¨ÁAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ CzÀgÀ°è ªÉÄåZÀÆåjn ¢: 19-04-2028 JAzÀÄ ºÁUÀÆ ¦æÃAiÀÄA£À PÀAvÀÄUÀ¼ÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¦ügÁå¢zÁjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2015. PÀ®A: 417, 419, 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008