Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 13, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 23/2015  ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ: 12-09-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಬಾಳನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಯಸ್ಸು: 42 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ, : ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ   ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. “  ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಿಂಗನಗೌಡ ವಯಸ್ಸು 32 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಕಳು ಖರೀದಿಸಲು ಮುತ್ತೂಟ್ ಪಿನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಲಿ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 37500/- ರೂ ಸಾಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು  ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಬೋರವೆಲ್ ಫೇಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಮುಂಜಾನೆ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಮಾಧವ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಲದ ಭಾದೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಬೇವೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 18/2015  ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.

ªÀÄÈvÀ zÁ£À£ÀUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ¤¯ÉÆUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4. JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è ªÉÄÃt¹£À ¥Áèl, lªÀiÁmÉÆ ¥Áèmï ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÀ PÁgÀt ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÉ gÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÝjAzÀ C®èzÉ EwÛaUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ PÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ aAw¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÁ£À£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008