Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 13, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 23/2015  ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ: 12-09-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಬಾಳನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಯಸ್ಸು: 42 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ, : ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ   ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. “  ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಿಂಗನಗೌಡ ವಯಸ್ಸು 32 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಕಳು ಖರೀದಿಸಲು ಮುತ್ತೂಟ್ ಪಿನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಲಿ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 37500/- ರೂ ಸಾಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು  ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಬೋರವೆಲ್ ಫೇಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಮುಂಜಾನೆ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಮಾಧವ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಲದ ಭಾದೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಬೇವೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 18/2015  ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.

ªÀÄÈvÀ zÁ£À£ÀUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ¤¯ÉÆUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4. JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è ªÉÄÃt¹£À ¥Áèl, lªÀiÁmÉÆ ¥Áèmï ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÀ PÁgÀt ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÉ gÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÝjAzÀ C®èzÉ EwÛaUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ PÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ aAw¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÁ£À£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008