Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 5, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 98/2015  ಕಲಂ 32, 34 ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ: 04-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉĬÄAzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃglgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÉÆÃgÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fÃ¥À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÉgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ¥sÀÆmï zÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃgÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 «ÄÃlgï zÀÆgÀ¢AzÀ CªÀjUÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, D aïïzÀ°è ¨ÁPïì£ÀAvÉ ªÀ¸ÀÄÛ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CzÁUÀÆå CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉÃlUÉÃj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¥Áè¹ÖPï aïïzÀ UÀAl£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  CzÀgÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ ¨ÁPïìUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä [1] 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ mÁªÉj£ï «í¹Ì 24 mÉmÁæ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 58-80 gÀAvÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 1,411-00 [2] 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ SÉÆÃqɸï gÀªÀiï 24 mÉmÁæ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ gÀÆ: 58-80 gÀAvÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 1,411-00 »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ: 2,822=00 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ F ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ElÄÖPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹgÀĪÀÅ¢¯Áè. F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£Àß ZÁ¹¸ï £ÀA§gÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV MD 2A 18 AZ 9 DWL 13249 EAf£ï £ÀA: DZZ WDL 83445 EzÀgÀ CA.Q.gÀÆ: 20,000=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß J¥sÀ.J¸ï.J¯ï. ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015 PÀ®A: 32,34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
2)  ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 301/2015  ಕಲಂ  ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ:.
ದಿನಾಂಕ:- 04-10-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ: ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹರ್ಲಾಪೂರು, ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಜಂಗಮರು ಉ: ಹೋಟಲ್ ಸಾ: ಸಿಂಗನಾಳ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ“ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಯ್ಯ, 30 ವರ್ಷ, ಜಂಗಮರು ಸಾ: ಮೆತಗಲ್ ತಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಆದಯ್ಯ-7 ವರ್ಷ ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತವರುಮನೆ ಸಿಂಗನಾಳಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು,  ನಂತರ ಸಿಂಗನಾಳದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:- 19-09-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೆತಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವಳು ಮೆತಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಕಾಣೆಯಾದ ನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. " ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.


0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008