Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, October 5, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 98/2015  ಕಲಂ 32, 34 ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ: 04-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉĬÄAzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃglgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÉÆÃgÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fÃ¥À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÉgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ¥sÀÆmï zÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃgÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 «ÄÃlgï zÀÆgÀ¢AzÀ CªÀjUÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, D aïïzÀ°è ¨ÁPïì£ÀAvÉ ªÀ¸ÀÄÛ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CzÁUÀÆå CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉÃlUÉÃj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¥Áè¹ÖPï aïïzÀ UÀAl£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  CzÀgÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ ¨ÁPïìUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä [1] 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ mÁªÉj£ï «í¹Ì 24 mÉmÁæ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 58-80 gÀAvÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 1,411-00 [2] 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ SÉÆÃqɸï gÀªÀiï 24 mÉmÁæ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ gÀÆ: 58-80 gÀAvÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 1,411-00 »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ: 2,822=00 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ F ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ElÄÖPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹgÀĪÀÅ¢¯Áè. F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£Àß ZÁ¹¸ï £ÀA§gÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV MD 2A 18 AZ 9 DWL 13249 EAf£ï £ÀA: DZZ WDL 83445 EzÀgÀ CA.Q.gÀÆ: 20,000=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß J¥sÀ.J¸ï.J¯ï. ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015 PÀ®A: 32,34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
2)  ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 301/2015  ಕಲಂ  ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ:.
ದಿನಾಂಕ:- 04-10-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ: ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹರ್ಲಾಪೂರು, ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಜಂಗಮರು ಉ: ಹೋಟಲ್ ಸಾ: ಸಿಂಗನಾಳ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ“ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಯ್ಯ, 30 ವರ್ಷ, ಜಂಗಮರು ಸಾ: ಮೆತಗಲ್ ತಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಆದಯ್ಯ-7 ವರ್ಷ ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತವರುಮನೆ ಸಿಂಗನಾಳಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು,  ನಂತರ ಸಿಂಗನಾಳದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:- 19-09-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೆತಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವಳು ಮೆತಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಕಾಣೆಯಾದ ನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. " ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.


0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008