Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, December 9, 2016

1] ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 114/2016 ಕಲಂ: 78(3) Karnataka Police Act.
ದಿನಾಂಕ: 08-12-2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಈತನು ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 480=00 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಈತನು ತಾನು ವ್ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ: 02 ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 7-10 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
2] ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 219/2016 ಕಲಂ: 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.

¢£ÁAPÀ 08-12-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-10 JJA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß AiÀÄĤPÁgÀ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J. PÉ.J. 25-EJ¥sï 5686 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ §¸Àì ¤¯ÁýtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¥Àì£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008